Forskning i CKMS

Kunst og mental sundhed er et nyt forskningsområde, som tværfagligt undersøger forholdet mellem kunst, subjektivitet, psykopatologi, recovery, selvstigmatisering og afstigmatisering af psykisk sygdom. De tre fagområder: kunst, psykologi og sundhedsvidenskab bidrager forskelligt og i samarbejde til det overordnede formål at undersøge virkningsmekanismer og udvikle sundhedsfremmede effekter ved kunstfokuserede aktiviteter og fællesskaber mellem mennesker med psykiske lidelser og erfaring fra psykiatrien.

Forskning i sammenhænge mellem psykisk sygdom og kunstnerisk virke er relevant for både kunst- og sundhedsfagene. Psykiatriens opgave består ofte i at hjælpe mennesker, der på forskellig vis er i krise. En del af løsningen kan være at hjælpe psykiatriske patienter med at lære at tænke på nye måder om sig selv, andre og omverdenen. Det kan fx ske ved at træne opmærksomhed på narrativer og fortælleforløb i kunst og skønlitteratur – og ved aktivt og samskabende at arbejde med tekster og andre kunstneriske udtryk

Samtidig er det et overset problem, at den sociale isolation, som psykisk lidelse medfører for mange, i sig selv både disponerer for- og vedligeholder sygdomme.

Kunstneriske arbejdsgrupper med fokus på deltagelse, kreativ udfoldelse, personligt engagement og socialisering på tværs af køn, klasse og social status har vist at have sundhedsfremmende effekter, blandt andet har man kunnet påvise effekter med fald af blodtryk og boost af immunmarkører.

De lovende videnskabelige fund i den internationale forskning er indtil videre spredte, og feltet er præget af mindre undersøgelser, enkeltinterventioner og usystematiske forskningsmetodikker. Der mangler altså en mere detaljeret forståelse for- og undersøgelse af mekanismerne bag kunstnerisk gruppedeltagelse med fokus på reproducerbarhed og kvalitetssikring af interventionen.

 

Forskningsområde

Region H’s seneste strategi fokuserer på en psykiatri med patienten i centrum, på meningsfuldhed for den enkelte bruger, på recovery og rehabilitering med en bred vifte af behandlingsmuligheder, samt på udvikling og fornyelse.

Forskningsprojektet REWRITALIZE har fokus på netop de emner og udvikling af en ny non-farmakologisk gruppeintervention, som styrker jeg-funktionen, dannelse af konstruktive fællesskaber og installation af håb i en tværdisciplinær, kunstbaseret og brugerinddragende indsats til mennesker med svær psykisk lidelse.

Projektet har som mål at producere helt ny praksisnær viden, der kan bidrage til både den kunsthistoriske og den psykiatriske forskning. Projektets viden vil kunne skabe evidens for etablering af kunstbaserede grupper som del af den psykiatriske behandling og på den måde bidrage væsentligt til fornyelse af den psykiatriske praksis i Danmark og dermed til bekæmpelse af psykiske sygdomme.

Interventionen: deltagerfokuserede kunstworkshops for recovery

I forbindelse med et pilotprojekt 2017-2019 blev der udarbejdet et manualkoncept for et 14 + 1 ganges skriveterapiforløb ledet af en skønlitterær forfatter med fokus på forbedring af psykisk helbred. Interventionen blev udviklet i det toårige pilotprojekt i et samarbejde mellem projektleder, supervisor og seks skønlitterære forfattere, der alle ledede et eller flere skrivegruppeforløb og bidrog med konkrete skriveøvelser, der blev testet og drøftet i gruppen. Projektleder og supervisor udarbejdede en skrivegruppemanual inspireret af faserne i korttidspsykodynamisk terapi. Dette manualkoncept afprøves i øjeblikket. Deltagerne gennemgår interventionen som tillæg til deres psykiatriske behandling, der kører som vanlig.

Manualkonceptet udgives som 2-binds værk på forlaget KLIM i efteråret 2022.

Læs mere om REWRITALIZE

Formålet med forskningsprogrammet REWRITALIZE er at skabe evidens for at kunne implementere skrive- og kunstgrupper som del af den psykiatriske behandling i Danmark. Derfor forsker vi i effekten af vores kunstgrupper som en ny type for intervention i psykiatrien. Det understreger, at kunstgrupperne ikke kun betragtes som aktiviteter, men at de også kan have sundhedsfremmende virkning på mennesker.

Interventionen er udviklet med det formål at skabe positive psykiske forandringer og selvoplevet recovery hos mennesker, der lider under psykisk sårbarhed. Det manualiserede gruppeforløb er konceptualiseret som en hybrid mellem en kunstworkshop og en gruppeterapeutisk intervention. Vi kalder dem deltagerfokuserede kunstworkshops for recovery. Manualen er udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem psykiatere, forfattere, kunstnere og mennesker med levet erfaring fra psykiatrien.