Organisation og vedtægter

Center for Kunst og Mental Sundhed er stiftet af Foreningen Kunst og Mental Sundhed. Foreningen blev grundlagt i 2019 på baggrund af civile og statslige fondsmidler og den overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis (se foreningens vedtægter). Foreningen rammesætter overordnet mål og strategi for Center for Kunst og Mental Sundhed.

 

Vedtægter pr marts 2023

Navn og hjemsted Foreningens navn er: Foreningen Kunst og Mental Sundhed Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, Hans Bogbinders alle, 3. 2. tv. Opgang 8 2.

Formål: Foreningen Kunst og Mental Sundhed ønsker at støtte og fremme interessen for Kunst og Mental Sundhed for såvel brugere som professionelle. Foreningens formål er at etablere tvær-institutionelle platforme mellem psykiatriske behandlere, peer-styrede og kunstneriske organisationer ved oprettelse af et Center for Kunst og Mental Sundhed. CKMS har fire formål: • At være et kompetence- og videnscenter, der skal skabe indsamle og generere tværfaglig, videnskabelig forskning af høj, international kvalitet. Fokus er på vidensudveksling og udvikling af fælles, tværfaglige og metodenyskabende projekter i krydsfeltet mellem psykiatri, kunst-, human- og neurovidenskab • Ud fra videnskabelige fund, at skabe recovery-interventioner og rehabiliteringstilbud for psykisk sårbare med fokus på kreativitet, meningsfuldhed for den enkelte og socialt engagement.

 

3. Organisation Foreningen Kunst og Mental Sundheds overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Kasserer og suppleanter er på valg hvert år.
4. Generalforsamlingen Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel på CKMS.dk. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).

5. Valg (Jf. § 3)

6. Eventuelt

 

5. Foreningens Kunst og Mental Sundheds bestyrelse Foreningen Kunst og Mental Sundheds daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudvikling forum for foreningen. Tegningsret for foreningen har formanden og kasserer. Bestyrelsen holder 4 årlige møder.

6. Medlemskab Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. Aktuelt koster et årligt medlemskab 200 kr. Foreningen Kunst og Mental Sundhed søges herudover finansieret ved medlemsskabsindtægter, sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

9. Ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. Dagsorden skal motiveres.

10. Regnskab Regnskabsåret for Foreningen Kunst og Mental Sundhed er kalenderåret.

11. Opløsning Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Foreningen Kunst og Mental Sundhed er stiftet den 26.02.2019.

 

Se medlemmer af bestyrelsen   Læs vedtægter

 

Akademisk

At være et kompetence- og videnscenter, der skal udvikle projekter med det formål at indsamle og generere tværfaglig, videnskabelig forskning af høj, international kvalitet. Fokus er på vidensudveksling og udvikling af fælles, tværfaglige og metodenyskabende projekter i krydsfeltet mellem psykiatri, kunst-, human- og neurovidenskab.

Kunstnerisk

At opdyrke tvær-institutionelle kunstprojekter med fokus på
undersøgelse af kunstens evne til at facilitere positive mentale processer intra-psykisk og
interpersonelt og skabe særlige former for social intensitet og oplevelse af meningsfuldhed for den enkelte.

Socialt

Ud fra videnskabelig evidens at skabe recovery-interventioner og rehabiliteringstilbud for psykisk sårbare med fokus på kunstnerisk deltagelse, meningsfuldhed for den enkelte og socialt engagement

Recoveryindsats

At skabe platforme for peer-drevne aktiviteter,
praktikforløb, rehabiliterings- og
beskæftigelsesmuligheder.

Foreningens bestyrelse

Hovedbestyrelse:

Formand: Birgit Bundesen, overlæge på Psykiatrisk center Amager. Forsker i forskningsprogrammet REWRITALIZE

Næstformand: Jesper Nymark. Direktør og ansv. chefredaktør for Danwatch. Bestyrelsesmedlem i CPH Stage. Tidl. bestyrelsesmedlem på Kunsthal Charlottenborg udpeget af kulturstyrelsen.

Kasserer: Keld Stehr Nielsen, PhD  i filosofi og kognitionsvidenskab. Selvstændig ledelseskonsulent.

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Sebastian Nathan, forfatter ansat i CKMS.

Olivia Höcky Hansen, jurist.

 

Brugerpanel

Alle initiativer og aktiviteter i CKMS udspringer af et tæt og løbende samarbejde med brugere af centret og af psykiatrien.

CKMS vil i den kommende periode desuden etablere et egentligt fast brugerpanel, som løbende vil blive inviteret til strategiske drøftelser af, hvordan centrets bedst muligt opfylder brugerbehov i den videre udvikling