Vedtægter

Foreningens navn er: Foreningen Kunst og Mental Sundhed
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, Hans Bogbinders alle, 3. 2. tv.

Formål

Foreningen Kunst og Mental Sundhed ønsker at støtte og fremme interessen for Kunst og Mental Sundhed for såvel brugere som professionelle.

Foreningens formål er at etablere tvær-institutionelle platforme mellem psykiatriske behandlere, peer-styrede og kunstneriske organisationer ved oprettelse af et Center for Kunst og Mental Sundhed, CKMS, som der skal søges midler til. CKMS har to formål:

  • At være et kompetence- og videnscenter, der skal skabe indsamle og generere tværfaglig, videnskabelig forskning af høj, international kvalitet. Fokus er på vidensudveksling og udvikling af fælles, tværfaglige og metodenyskabende projekter i krydsfeltet mellem psykiatri, kunst-, human- og neurovidenskab
  • Ud fra videnskabelige fund, at skabe recovery-interventioner og rehabiliteringstilbud for psykisk sårbare med fokus på kreativitet, meningsfuldhed for den enkelte og socialt engagement.

Organisation

Foreningen Kunst og Mental Sundheds overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:

 • En bestyrelse på 11 personer
 • 2 suppleanter for bestyrelsen
 • 1 sekretær
 • 1 revisor
 • 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget blad, ved brev eller annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).
 5. Valg (Jf. § 3)
 6. Eventuelt

Foreningen Kunst og Mental Sundheds bestyrelse

Foreningen Kunst og Mental Sundheds daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

 • Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudvikling forum for foreningen.
 • Tegningsret for foreningen har formanden.

Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

Foreningen Kunst og Mental Sundhed søges herudover finansieret ved medlemsskabsindtægter, sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.

Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen Kunst og Mental Sundhed er kalenderåret.

Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.
Foreningen Kunst og Mental Sundhed er stiftet den 26.02.2019.