Feltet kultur og sundhed savner politisk opbakning og fælles strategi
Både i Danmark og internationalt stiger interessen for aktiviteter, indsatser og projekter, hvor borgere og
patienter arbejder med kreativitet og fællesskaber i tæt relation med social- og sundhedsaktører. Det er en
udbredt opfattelse, som også understøttes af international forskning, at deltagelse i kunst- og
kulturaktiviteter kan fremme sygdomsforebyggelse og sygdomsmestring, trivsel og fysisk og mental
sundhed. I Danmark savner feltet en national og tværsektoriel strategi, som kan sikre videndeling,
samarbejder, kompetenceudvikling – og et bæredygtigt grundlag for feltet.
Rapporten; Bedre vilkår for Kultur og Sundhed. Tværfaglige perspektiver og politiske anbefalinger i 2023
bygger på en systematisk undersøgelse af kultur- og sundhedsområdet i Danmark og er baseret på
vidensindsamling og erfaringsudveksling med centrale aktører gennem møderækker, spørgeskemaer og
telefoninterviews.
– Rapporten viser, at der i Danmark er mange forskellige kreative og innovative tilgange til trivsel og
sundhed. Der sker meget lokalt, men den erfaring og viden bliver sjældent samlet op og
videreformidlet, siger Anita Jensen, som er tilknyttet Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed
som seniorforsker.
Anita Jensen har igennem mange år arbejdet med feltet kultur og sundhed i Danmark, Sverige og
Storbritannien. Hun underviser på Lunds Universitet, er gæsteforsker på Aalborg Universitet og har bidraget
til strategi for Kultur og Hälsa i Region Skåne, hvor området er en del af regionens strategiske indsats.
Ifølge Anita Jensen er der gavnlige effekter og virkninger indenfor bl.a. forebyggelse, sygdomsmestring og
rehabilitering, som med fordel også kan indgå som bidrag til at tackle de mange udfordringer på social- og
sundhedsområdet i Danmark.
Rapportens anden hovedforfatter Martin Glaz Serup, post doc i Nationalt Center for Kunst og Mental
Sundhed, understreger vigtigheden af at inkludere hele kultur- og sundhedsområdet i nationale
prioriteringer. Det gælder især på parametre som trivsel, livskvalitet, ensomhed, forebyggelse, rehabilitering,
sundhedsadfærd, sundhedsfremme og social return on investment med videnskabelige evalueringsmetoder.
– Det har været tydeligt for os, at mange fagpersoner savner mere systematisk vidensopsamling og
udvikling af kompetencer indenfor området. Det er en udbredt opfattelse, at et mere
helhedsorienteret sundhedssyn vil gøre det lettere at bidrage, men også at det er ganske
udfordrende at arbejde tværgående indenfor social- og sundhedsområdet, siger Martin Glaz Serup
opsamlende om rapportens konklusioner.
Den kortfattede rapport afsluttes med fem politiske anbefalinger, som vil fremme kultur- og
sundhedsområdet og inkluderer et sammenfattende ønske om at etablere en koordineret og strategisk
indsats, som ligger uden for rammerne af et universitet og arbejder partnerskabsorienteret på tværs af
regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsaktører.
Download rapporten her:    https://ckms.dk/wp-content/uploads/2023/09/BedreVilkaarForKunstOgSundhed-4.pdf
Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed er et partnerskab mellem Region Hovedstadens Psykiatri og
Foreningen Kunst og Mental Sundhed. Rapporten er finansieret af midler fra regeringens reserve til
foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (SSA), som er administreret af
Sundhedsministeriet.
For yderligere oplysninger kontakt:
– Anita Jensen, seniorforsker på mobil 6019 1276
– Martin Glaz Serup, post doc på mobil 5091 2476
– Anéh Hajdu, sekretariatsleder på mobil 2122 2692